bảo trì

Chi tiết công việc bảo dưỡng bảo trì chiller theo tháng, quý, năm

Chi tiết công việc bảo dưỡng bảo trì chiller theo tháng, quý, năm – Chiller maintenace schedule : Monthly, Quarterly, Annual maintenance: A- Bảo dưỡng định kỳ tháng (8 lần/năm) – Monthly maintenance (8 times per year ) 1. Kiểm tra tổng quát – General inspection – Kiểm tra mức độ tiếng ồn và rung…

Xem thêm